Công văn v/v tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch..

Công văn v/v tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch..