Quyết định v/v kiện toàn BCĐ dạy nghề, việc làm và giảm nghèo huyện

Quyết định v/v kiện toàn BCĐ dạy nghề, việc làm và giảm nghèo huyện