Các phòng ban trực thuộc

1. Phòng tài chính-kế hoạch, đ/c thư điện tử: tckh.tl@hungyen.gov.vn, 02213873351

2. Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, đ/c thư điện tử: nnptnt.tl@hungyen.gov.vn, số đt: 02213873349

3. Phòng kinh tế hạ tầng, đ/c thư điện tử: ktht.tl@hungyen.gov.vn

4. Phòng tư pháp, đ/c thư điện tử: tp.tl@hungyen.gov.vn

5. Phòng tài nguyên và môi trường, đ/c thư điện tử: tnmt.tl@hungyen.gov.vn, số đt: 02213873139

6. Phòng lao động thương binh và xã hội, đ/c thư điện tử: ldtbxh.tl@hungyen.gov.vn, số đt: 02213873080

7. Phòng nội vụ, đ/c thư điện tử: nv.tl@hungyen.gov.vn, số đt: 02213873628

8. Phòng giáo dục và đào tạo, đ/c thư điện tử: gddt.tl@hungyen.gov.vn

9. Phòng văn hóa thông tin, đ/c thư điện tử: vhtt.tl@hungyen.gov.vn, số đt: 02213873132

10. Phòng thanh tra, đ/c thư điện tử: thanhtra.tl@hungyen.gov.vn

11. Văn phòng hdnd-ubnd, đ/c thư điện tử: vp.tl@hungyen.gov.vn, số đt: 02213873367