Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 4000kg/h tại huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 4000kg/h tại huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên