Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2017

Ngày 01/8/2018 UBND huyện Tiên Lữ ban hành Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2017

Nội dung chi tiết tại đây: 1414.signed.pdf

Phòng TCKH