Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Tiên Lữ

UBND huyện Tiên Lữ ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 13/7/2018 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Tiên Lữ

Chi tiết nội dung Kế hoạch:69.signed.pdf

Phòng TCKH