Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2018 trên địa bàn huyện Tiên Lữ

Ngày 24/4/2018 UBND huyện Tiên Lữ ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2018 trên địa bàn huyện Tiên Lữ

Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây 42.signed.pdf

Phòng Tư Pháp