Tb-639 v/v công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn xã Lệ Xá

tại đây