05/KL-TTr trách nhiệm của hiệu trưởng trường MN 19-8 trong công tác quản lý, sử dụng NSNN cấp năm 2021, 2022 và việc quản lý, sử dụng các khoản thu của HS năm học 2020-2021, 2021-2022

tại đây