kh50 Phát triển chính quyền điện tử, chuyển đối số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Tiên Lữ năm 2023

xem tại đây

Phòng VHTT