UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023

Ngày 01/3, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường-Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có các đồng chí thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Năm 2022, huyện đã bám sát nội dung, chương trình cải cách hành chính của các cấp; chủ động ban hành kế hoạch thực hiện, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, nhìn chung công tác cải cách hành chính của huyện nhà vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, những tồn tại, hạn chế cần phải được nghiêm túc phân tích, đặc biệt các tồn tại hạn chế ở góc độ chủ quan; chỉ ra nguyên nhân và xác định giải pháp khắc phục trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và đưa ra các giải pháp khắc phục trong năm 2023 như: Công tác kiểm tra, tự kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời; Việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành chưa đầy đủ tài liệu kiểm chứng; Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã thường xuyên được cập nhật, niêm yết nhưng chưa đầy đủ theo quy định; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn còn nhiều hạn chế; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính còn hạn chế về trình độ, năng lực; Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính chưa thật sự hiệu quả…

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Bích Hường nhấn mạnh: cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do vậy cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự đồng thuận, thống nhất của người dân, tổ chức và xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính.

 Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023, chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung một số nội dung. Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở vật chất, máy móc thiết bị ở cơ sở để báo cáo UBND huyện; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị, địa phương.

Phòng Nội vụ thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND huyện; đánh giá, hướng dẫn các phần việc mà điạ phương đang thiếu. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại bộ phận một cửa các cấp…

Minh phượng-Phòng Nội vụ