Cv157 v/v tiếp tục rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2023

xem tại đây

Phòng LĐTBXH