Qđ-160 v/v tạm giao số lượng biên chế viên chức làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tiên Lữ năm 2023

xem tại đây