HỘI NGHỊ HỌP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI CẤP XÃ.

Chiều ngày 04/02/2023, Ủy ban nhân dân xã Lệ Xá đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp xã.

- Đ/c Bùi Văn Lập – Chủ tịch ủy ban nhân dân xã chủ trì cuộc họp. Thành phần dự họp gồm có: Đồng chí Đào Minh Phượng -  Phó Trưởng phòng Nội vụ; Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã; Thành viên ủy ban xã; Cán bộ, công chức xã; Trưởng các thôn, các cá nhân và đơn vị có liên quan.

                                         Đ/c Bùi Văn Lập – Chủ tịch ủy ban nhân dân xã chủ trì Hội nghị.

             Đồng chí Đào Minh Phượng – Phó Trưởng phòng Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn tại Hội  nghị.

Hội nghị triển khai Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 27/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ v/v Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công huyện Tiên Lữ năm 2023. Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 30/01/2023 của Ủy ban nhân dân xã Lệ Xá v/v Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công xã Lệ Xá năm 2023.

Qua đó Hội nghị nhất trí với nội dung và xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản cần thực hiện như sau:

- Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa kết quả đã đạt được năm 2022.

- Tăng cường các biện pháp tuyên tuyền, phổ biến để phát huy sự đóng góp và tham gia của các tầng lớp nhân dân và quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi pháp luật Nhà nước. Nhằm nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền địa phương nhằm xây dựng một nền hành chính điện từ, minh bạch, …

- Các cán bộ, công chức, cá nhân, đoàn thể và cấp thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, kịp thời giải quyết những vướng mắc, đánh giá đúng thực trạng thực hiện, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của địa phương.

Kết thúc Hội nghị: Đ/c Bùi Văn Lập – Chủ tịch ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban, đoàn thể xã; các thôn, các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn của xã bám sát mục tiêu và nhiệm vụ được giao để thực hiện hiệu quả công việc./.