Lĩnh vực Công an

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

CAX01

Mức độ 2

Khai báo tạm vắng

Công an

2

CAX02

Mức độ 2

Đăng ký tạm trú

Công an

3

CAX03

Mức độ 2

Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú

Công an

4

CAX04

Mức độ 2

Tiếp nhận thông báo lưu trú

Công an

5

CAX05

Mức độ 2

Đăng ký thường trú

Công an

6

CAX06

Mức độ 2

Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu

Công an

7

CAX07

Mức độ 2

Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú

Công an

8

CAX08

Mức độ 2

Xóa đăng ký thường trú

Công an

9

CAX09

Mức độ 2

Tách sổ hộ khẩu

Công an

10

CAX10

Mức độ 2

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Công an

11

CAX11

Mức độ 2

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Công an

12

CAX12

Mức độ 2

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

Công an

13

CAX13

Mức độ 2

Xác nhận đơn đề nghị cấp lại CMND

Công an

14

CAX14

Mức độ 2

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

Công an

15

CAX15

Mức độ 2

Đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác

Công an

Lê Minh Phương

http://dichvucong.hungyen.gov.vn