Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội

Tên thủ tục

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội

Lĩnh vực

Nội vụ

Cơ quan thực hiện

Phòng chuyên môn UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới UBND cấp huyện (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Trình tự thực hiện

 

 

- Bước 1: Những người sáng lập gửi hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt trong huyện, xã/thị trấn đến UBND huyện (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

- Bước 2: Phòng chuyên môn xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ; thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, UBND huyện xem xét, quyết định công nhận ban vận động thành lập hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, UBND cấp huyện ra Quyết định thành lập Ban Vận động Hội hoặc không đồng ý thì phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do (hoặc phòng Nội vụ được UBND huyện Ủy quyền)

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội (theo mẫu);
- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn

Số lượng bộ hồ sơ

02 bản chính

Yêu cầu - điều kiện

a) Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.
b) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;(Căn cứ Điều 5, Nghị định 45/2010/NĐ-CP)
c) Hội có phạm vi hoạt động trong xã/thị trấn có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập (Căn cứ Điều 5, Nghị định 45/2010/NĐ-CP)
d) Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của hội.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội (theo Mẫu 3, Phụ lục I, Thông tư số 03/2013/TT-BNV)  Tải về

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội

Lê Minh Phương

http://dichvucong.hungyen.gov.vn