cv616 v/v cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên HT mạng đấu thầu quốc gia

xem tại đây