Tb16 xã an viên v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nội dung tại đây