Tb-40 công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiên Lữ

tb40 tại đây

bản đồ kh2022-tl tại đây