b/c kết quả thực hiện ct số 17/ct-ttg của ttcp..

nội dung