Huyện Tiên Lữ đơn vị dẫn đầu chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) năm 2021 trong khối thi đua các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh

         Trong năm 2021, UBND huyện đã tích cực, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, cung ứng dịch vụ công trên môi trường mạng, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên nề nếp, chất lượng cung ứng dịch vụ công ngày càng được nâng lên, giảm thời gian xử lý hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, được cá nhân, tổ chức đánh giá cao. Kết quả chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) những năm gần đây, tiêu biểu như năm 2020 UBND huyện xếp thứ 2, năm 2021 xếp thứ nhất trong khối thi đua các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Xác định thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

         Trong năm 2021, UBND huyện đã tích cực, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, cung ứng dịch vụ công trên môi trường mạng, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên nề nếp, chất lượng cung ứng dịch vụ công ngày càng được nâng lên, giảm thời gian xử lý hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, được cá nhân, tổ chức đánh giá cao. Kết quả chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - Đây là chỉ số được đo lường, đánh giá qua điều tra xã hội học dựa trên 05 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịnh vụ hành chính công, gồm: (1) tiếp cận dịch vụ hành chính công; (2) thủ tục hành chính; (3) công chức trực tiếp giải quyết công việc; (4) kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; (5) việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị) những năm gần đây, tiêu biểu như năm 2020 UBND huyện xếp thứ 2, năm 2021 xếp thứ nhất trong khối thi đua các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

          Số lượng hồ sơ tiếp nhận theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ đầu năm đến nay thông qua thống kê trên phần mềm một cửa điện tử là: 2.694 hồ sơ các lĩnh vực Đất đai, Tư pháp, bảo hiểm xã hội, Tài chính - Kế hoạch...thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 100%  Các hồ sơ giải quyết qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông đều được tiếp nhận thông qua phần mềm “một cửa điện tử”, thời gian giải quyết đều đảm bảo đúng, và trước hạn so với quy định.

          Để tiếp duy trì nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới UBND tiếp tục có những giải pháp:

1. Cải thiện Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ

-  Tiếp tục nâng cao cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả và chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, nhằm có sự điều chỉnh kịp thời về nhân sự và quy trình phục vụ; rà soát, đánh giá năng lực, phẩm chất của công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để có kế hoạch bồi dưỡng các kỹ năng còn thiếu, nâng cao năng lực giải quyết công việc, hoặc sắp xếp, bố trí lại.

2. Cải thiện Chỉ số hài lòng về thủ tục hành chính

Tăng cường niêm yết công khai, minh bạch, thủ tục hành chính đảm bảo sự chính xác với cách thức và nội dung trình bày đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác niêm yết thủ tục hành chính; chuẩn hóa các mẫu, biểu; nhanh chóng cập nhật, điều chỉnh các sai sót (nếu có). Khuyến khích sáng kiến về hình thức công khai, niêm yết, ứng dụng công nghệ trong công khai, niêm yết thủ tục hành chính hướng tới tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận và sử dụng của cá nhân, tổ chức. Thực hiện, thống kê, đánh giá về thời gian giải quyết thủ tục hành chính quy trình giải quyết trong các khâu, các bộ phận, từ đó có hướng cải tiến, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

3. Cải thiện Chỉ số hài lòng về công chức

- Cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, tương tác với cá nhân, tổ chức; các lớp bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng về lắng nghe, trả lời, giải thích, hướng dẫn kê khai hồ sơ để làm hài lòng đối tượng phục vụ là cá nhân, tổ chức.

- Tăng cường tuyên truyền về các chuẩn mực, tinh thần phục vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính; từ đó nâng cao thái độ phục vụ của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

4. Cải thiện Chỉ số hài lòng về kết quả cung ứng dịch vụ công

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo hướng hiện đại, hiệu quả, thuận lợi, minh bạch; tăng số lượng thủ tục và số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. Đẩy mạnh thực hiện trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Minh Phương - VP.HDND-UBND