Tiên Lữ Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giảm lãi suất cho vay

          Thực hiện Quyết định số 1990 ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Lữ đã tham mưu cho Trưởng Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện chỉ đạo cho các Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, các Hội đoàn thể nhận uỷ thác, Chủ tịch UBND các xã thị trấn, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện tuyên truyền đến các đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Đối tượng, thời gian, mức giảm lãi suất cho vay như sau: Giảm 10% với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Chính phủ. Đối với các chương trình tín dụng chính sách thuộc nguồn vốn nhận uỷ thác Ngân hàng CSXH báo cáo, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân, các chủ đầu tư khác để thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định 1990. Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định sô 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015.

Mai Hương -ĐTT Tiên Lữ