Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện

          Ban thường vụ Huyện ủy vừa  ban hành văn bản số 90  ngày 27/07/2021 “Về việc thực hiện Kết luận số 06 ngày 10/06/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm phát huy vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội và tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác tín dụng xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện;  nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, xây dụng nông thôn mới. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư (khóa XI), Kết luận số 06 ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tín dụng chính sách xã hội. Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, bổ sung, thực hiện các cơ chế, chính sách; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tín dụng chính sách xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách Xã hội mở rộng, huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và xã hội theo đúng quy định của pháp luật; từng bước mở rộng đối tượng chính sách xã hội được vay vốn, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác vào Ngân hàng Chính sách Xã hội; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng với các nguồn vốn khác nhằm bổ sung nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù; chủ động đề xuất các đề án, cơ chế cụ thể lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với tín dụng chính sách xã hội, phù hợp với từng giai đoạn. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay.