cv-512 v/v thực hiện kl của ctubnd tỉnh về công tác phòng, chống dịch

cv-512 v/v thực hiện kl của ctubnd tỉnh về công tác phòng, chống dịch