v/v tiếp tục tổ chức cách ly tập trung công dân tại cscl..

v/v tiếp tục tổ chức cách ly tập trung công dân tại cscl..