Quyết định v/v kết thúc cách ly đối với công dân đang thực hiện cách ly tập trung..

Quyết định v/v kết thúc cách ly đối với công dân đang thực hiện cách ly tập trung..