Thông báo thông tin ca bệnh dương tính covid-19 liên quan đến BV nhiệt đới TW..

Thông báo thông tin ca bệnh dương tính covid-19 liên quan đến BV nhiệt đới TW..