Các xã, thị trấn

100%

1. Thị trấn vương

2. Nhật tân

3. Hưng đạo

4. Ngô quyền

5. Thiện phiến

6. An viên

7. Thủ sỹ

8. Hải triều

9. Đức thắng

10. Cương chính

11. Trung dũng

12. Thụy lôi

13. Minh phượng

14. Dị chế

15. Lệ xá

°
707 người đang online