Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Các xã, thị trấn

100%

1. Thị trấn vương, đ/c thư điện tử: ttvuong@hungyen.gov.vn, số đt: 02213873183

2. Nhật tân, đ/c thư điện tử: nhattan@hungyen.gov.vn, số đt: 02213900285

3. Hưng đạo, đ/c thư điện tử: hungdao@hungyen.gov.vn, số đt: 02213900632

4. Ngô quyền, đ/c thư điện tử: ngoquyen@hungyen.gov.vn, số đt: 02213900114

5. Thiện phiến, đ/c thư điện tử: thienphien@hungyen.gov.vn

6. An viên, đ/c thư điện tử: anvien@hungyen.gov.vn

7. Thủ sỹ, đ/c thư điện tử: thusy@hungyen.gov.vn, số đt: 02213900905

8. Hải triều, đ/c thư điện tử: haitrieu@hungyen.gov.vn 

9. Đức thắng, đ/c thư điện tử: ducthang@hungyen.gov.vn, số đt: 02213900272

10. Cương chính, đ/c thư điện tử: cuongchinh@hungyen.gov.vn

11. Trung dũng, đ/c thư điện tử: trungdung@hungyen.gov.vn, số đt: 02213900481

12. Thụy lôi, đ/c thư điện tử: thuyloi@hungyen.gov.vn

13. Minh phượng, đ/c thư điện tử: minhphuong@hungyen.gov.vn

14. Dị chế, đ/c thư điện tử: diche@hungyen.gov.vn, số đt: 02213887668

15. Lệ xá, đ/c thư điện tử: lexa@hungyen.gov.vn

°
5 người đang online