Lãnh đạo và các ban HĐND

100%

1. Lãnh đạo HĐND:

+ đ/c Doãn Anh Quân- Chủ tịch

+ đ/c Chu Tiến Nam- Phó chủ tịch

2. Ban pháp chế:

+ đ/c Đỗ Thành Công- Trưởng ban

+ đ/c Đoàn Văn Tấn- Phó trưởng ban

3. Ban kinh tế-xã hội:

+ đ/c Vũ Thị Thoan- Trưởng ban

+ đ/c Đỗ Thị Thu Hà- Phó trưởng ban.

°
1011 người đang online