Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Đăng ngày 03 - 02 - 2022
100%

Tên thủ tục

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lĩnh vực

Tài nguyên & Môi trường

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Không quy định
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện

Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Trình tự thực hiện

 

 

 

1.1. Nộp hồ sơ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 26/2015/TT- BTNMT và gửi đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện

1.2. Xác nhận và gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp chưa xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi một (01) bản giấy xác nhận kèm theo đề án đơn giản đã xác nhận cho chủ cơ sở; gửi một (01) bản giấy xác nhận đề án cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở hoạt động.

Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

-  Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;

-  Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT- BTNMT;

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện


Không

Căn cứ pháp lý

 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

  • Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT- BTNMT;  Tải về
  • Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;  Tải về

Kết quả thực hiện


Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

Tin mới nhất

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường(03/02/2022 2:31 CH)

Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...(03/02/2022 3:58 CH)

Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận(03/02/2022 3:56 CH)

°
229 người đang online