Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Tiên Lữ giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 03 - 01 - 2022
100%

 

          Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025, ngày 30/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu chung là nâng cao nhận thức của các địa phương, đơn vị  về công tác CCHC coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; đảm bảo nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong CCHC giai đoạn vừa qua; chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để CCHC là khâu đột phá trong quản lý hành chính nhà nước.

          Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện đã đặt ra 6 nhóm nhiệm vụ chung để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện gồm:

  • Cải cách thể chế
  • Cải cách thủ tục hành chính
  • Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
  • Cải cách chế độ công vụ
  •  Cải cách tài chính công
  • Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

          Trên cơ sở đó, UBND huyện đã phân công chi tiết các nhiệm vụ cho từng phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ là đầu mối, chủ trì các chỉ số thành phần cũng như các chỉ tiêu cơ sở; tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đạt kết quả quả các nhiệm vụ cụ thể mà nội dung kế hoạch đề ra.

(Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Tiên Lữ đính kèm)

Tin mới nhất

Xã Cương Chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(01/08/2023 2:42 CH)

107/QĐ-BTC Ban hành Thể lệ cuộc thi "Tìm kiến sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác...(15/06/2023 2:14 CH)

Kh-95 Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC huyện Tiên...(08/06/2023 4:01 CH)

HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ TÀI KHOẢN VneID.(02/04/2023 9:41 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023(01/03/2023 5:11 CH)

HỘI NGHỊ HỌP TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2023/QĐ-UBND NGÀY 11/01/2023 CỦA ỦY...(13/02/2023 4:36 CH)

HỘI NGHỊ HỌP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH...(04/02/2023 2:46 CH)

NHỮNG TIỆN ÍCH KHI SỬ DỤNG BẢN SAO ĐIỆN TỬ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH (01/02/2023 9:29 SA)

°
183 người đang online