Mức giá cước tối đa dịch vụ gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyên trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đăng ngày 11 - 06 - 2018
100%

Theo Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ thông tin truyền thông. Theo đó mức  giá cước tối đa dịch vụ gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyên trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được quy định cụ thể như sau: 2.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của huyện Tiên Lữ(09/07/2018 7:53 SA)

Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện Tiên Lữ(09/07/2018 7:50 SA)

Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn(26/04/2018 8:35 SA)

Đăng ký cấp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng(29/03/2018 8:17 SA)

Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4(27/12/2017 2:54 CH)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phấn đấu giải quyết 80% hồ sơ qua mạng điện tử(27/12/2017 2:53 CH)

Khen thưởng cần kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch(25/12/2017 2:59 CH)

Tổ chức thực hiện 25 Nghị quyết còn chậm(25/12/2017 2:57 CH)

°
488 người đang online