Danh sách thí sinh đáp ứng yêu cầu điều kiện dự tuyển vào làm việc tại BQLDA đầu tư xây dựng huyện Tiên Lữ đợt 2 năm 2020

Danh sách thí sinh đáp ứng yêu cầu điều kiện dự tuyển vào làm việc tại BQLDA đầu tư xây dựng huyện Tiên Lữ đợt 2 năm 2020