Lãnh đạo và các ban HĐND

1. Lãnh đạo HĐND:

+ đ/c Doãn Anh Quân- Chủ tịch, số đt: 0904051218

+ đ/c Chu Tiến Nam- Phó chủ tịch, đ/c thư điện tử: ctnam@hungyen.gov.vn,  số đt: 0983199376

2. Ban pháp chế:

+ đ/c Đỗ Thành Công- Trưởng ban, số đt: 0912695566

+ đ/c Đoàn Văn Tấn- Phó trưởng ban, đ/c thư điện tử: dvtan@hungyen.gov.vn, số đt: 0916332856

3. Ban kinh tế-xã hội:

+ đ/c Vũ Thị Thoan- Trưởng ban, số đt: 0984718721

+ đ/c Đỗ Thị Thu Hà- Phó trưởng ban, đ/c thư điện tử: dttha.tl@hungyen.gov.vn, số đt: 0917981626