Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sảnhttp://tienlu.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-05/f49855fc02720fed14.pdf