Công văn về việc đề nghị đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử-UBND huyện Tiên Lữ

Công văn về việc đề nghị đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử-UBND huyện Tiên Lữhttp://tienlu.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-05/50c7d407ac5692cd28.pdf