Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm 2020