Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019

Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019