Công điện về việc lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV

Công điện về việc lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm nCoV