Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2019

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2019