Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tiên Lữ năm 2018

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Tiên Lữ năm 2018