Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 03/7/2018 UBND huyện ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

Nội dung chi tiết tại đây: 1090.signed.pdf