Lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo HĐND và UBND năm 2018

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN NĂM 2018

Ngày, tháng, năm tiếp

Cán bộ tiếp công dân

              I. LỊCH TRỰC CỦA CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

15/3/2018

Đồng chí Doãn Anh Quân

15/6/2018

Đồng chí Doãn Anh Quân

17/9/2018

Đồng chí Doãn Anh Quân

17/12/2018

Đồng chí Doãn Anh Quân

II. LỊCH TRỰC CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

15/01/2018

Đồng chí Chu Tiến Nam- PCT TT.HĐND

21/02/2018

Đồng chí Đào Hồng Hà- PCT HĐND

16/3/2018

Đồng chí Chu Tiến Nam- PCT TT.HĐND

16/4/2018

Đồng chí Đào Hồng Hà- PCT HĐND

15/5/2018

Đồng chí Chu Tiến Nam- PCT TT.HĐND

18/6/2018

Đồng chí Đào Hồng Hà- PCT HĐND

16/7/2018

Đồng chí Chu Tiến Nam- PCT TT.HĐND

15/8/2018

Đồng chí Đào Hồng Hà- PCT HĐND

18/9/2018

Đồng chí Chu Tiến Nam- PCT TT.HĐND

15/10/2018

Đồng chí Đào Hồng Hà- PCT HĐND

15/11/2018

Đồng chí Chu Tiến Nam- PCT TT.HĐND

18/12/2018

Đồng chí Đào Hồng Hà- PCT HĐND

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NĂM 2018

Ngày, tháng, năm tiếp

Người tiếp

05/01/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/01/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/02/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

26/02/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/3/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

26/3/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

5/4/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

26/4/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

07/5/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/5/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/6/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/6/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/7/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/7/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

06/8/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

27/8/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/9/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/9/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/10/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/10/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/11/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

26/11/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

05/12/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

25/12/2018

Đồng chí Nguyễn Thế Hưng

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NĂM 2018

Ngày, tháng

Người tiếp

Chức vụ

10/5/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

17/5/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

24/5/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

31/5/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

07/6/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

14/6/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

21/6/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

28/6/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

05/7/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

12/7/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

19/7/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

26/7/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

02/8/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

09/8/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

16/8/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

23/8/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

30/8/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

06/9/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

13/9/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

20/9/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

27/9/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

04/10/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

11/10/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

18/10/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

25/10/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

01/11/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

08/11/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

15/11/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

22/11/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

29/11/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

06/12/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

13/11/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

20/12/2018

Đồng chí Đinh Văn Thôn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

27/12/2018

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

Văn phòng HĐND & UBND