Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2018 Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Lữ điện

Nội dung công điện như sau:

Phòng Nông nghiệp & PTNT