Công điện Ban Chỉ Huy Phòng, Chống Thiên Tai & Tìm Kiếm Cứu Nạn Huyện Tiên Lữ Điện

Công điện số 02/CĐ-PCTT hồi 09 giờ 20 phút ngày 13 tháng 7 năm 2018, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Lữ điện, theo đó nội dung công điện như sau:

BCH PCTT & TKCN huyện Tiên Lữ