Mức giá cước tối đa dịch vụ gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyên trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Theo Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ thông tin truyền thông. Theo đó mức  giá cước tối đa dịch vụ gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyên trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được quy định cụ thể như sau: 2.pdf

Văn phòng HĐND & UBND huyện