Công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn

Ngày 20 tháng 4 năm 2018 UBND huyện ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn

Theo quyết định, 3 xã đứng trong danh sách đầu tiên có điểm số cao nhất gồm có xã Hải Triều, Dị Chế, Minh Phượng với tổng số điểm đặt 71 điểm

kết quả chi tiết có trong danh sách kèm theo tại đây 555.signed.pdf

Phòng Nội Vụ