BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018

Quý I năm 2018, BĐD HĐQT huyện kịp thời triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách được BĐD HĐQT tỉnh giao về cho huyện nhà, đồng thời triển khai nhiều giải pháp, biện pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách; góp phần vào việc giảm nghèo, tạo việc làm đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn tín dụng tại NHCSXH huyện đạt 239,3 tỷ đồng, tăng 14,7 tỷ đồng so với 31/12/2017 – tỷ lệ tăng 6,5%. Tổng dư nợ đạt 233,5 tỷ đồng, tăng 8,9 tỷ đồng so với 31/12/2017 – tỷ lệ tăng 4%. NHCSXH huyện ủy thác qua 58 đơn vị Hội đoàn thể cấp xã, ủy nhiệm qua 315 tổ Tiết kiệm và vay vốn phủ kín trên 55 thôn tại 15/15 xã, thị trấn với 7.093 hộ vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 3.581 khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, giúp gần 300 lao động có việc làm, gần trên 600 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, trên 4.800 hộ gia đình được cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần xây dựng 340 căn nhà ở cho hộ nghèo... Công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và NHCSXH tiếp tục được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, qua đó kịp thời phát hiện chấn chỉnh các sai sót, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Thôn, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả của Ban đại diện HĐQT và NHCSXH huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, yêu cầu NHCSXH huyện tiếp tục chủ động tham mưu các cấp, các ngành để tranh thủ các nguồn vốn; phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền về chính sách tín dụng; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa, phát hiện những tồn tại, sai sót để chấn chỉnh kịp thời. Tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm, vay vốn, các điểm giao dịch nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt lưu ý triển khai thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, cho vay thanh niên xung phong cơ sở miền nam theo Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ.

Phạm Trung Kiên

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện