V/v tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện năm 2018

Nội dung công văn chi tiết tại đây 1.signed.pdf

Văn phòng HĐND & UBND