Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến Tài nguyên Môi trường

Thực hiện công văn 3405/UBND-KT2 ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tuyên truyền việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tài nguyên và môi trường.

UBND huyện Tiên Lữ thông báo trang truy cập dịch vụ công trực tuyến tài nguyên môi trường với địa chỉ truy cập như sau: https://dvctt.monre.gov.vn/Pages/Default.aspx